Ιστορικό

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 406/τ.Β΄/09-02-2018) θεσμοθετείται η διάρθρωση, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος συστάθηκε το 1994 (ΦΕΚ. 480/τ.Β΄/17-6-1994) με κύρια αποστολή την εναρμόνιση και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στο Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό δομής, διάρθρωσης και στελέχωσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σύγχρονης διοίκησης και ποιοτικής αναβάθμισης του Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ.

Αρμοδιότητες

Αποστολή του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα (ΕΔΤ) είναι η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η μέριμνα για τα θέματα που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και συγκεκριμένα του προσωπικού που υπηρετεί σε Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ καθώς και σε μονάδες ή υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Οργανόγραμμα

Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ειδικού Γραμματέα είναι οι εξής:

α) Η συνδρομή στην άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα καθώς και η υποστήριξη στην οργάνωση των δημόσιων παρουσιών και δημόσιων επισκέψεών του σε χώρους του ΥΠΕΘΑ.

β) Η επιμέλεια της αλληλογραφίας του Ειδικού Γραμματέα και η τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων. γ) Η οργάνωση και η υποστήριξη της επικοινωνίας του Ειδικού Γραμματέα με τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και τους πολίτες.

Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου είναι η παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Ειδικού Γραμματέα και του ΕΔΤ. Ειδικότερα, το Γραφείο:

α) Γνωμοδοτεί και παρέχει νομικές συμβουλές επί αναφυόμενων νομικών και διοικητικών θεμάτων.

β) Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας θεμάτων που προωθούνται από τις ΔΠΠ των ΓΕ στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα.