• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Δελτίο Τύπου Γραφείου Ειδικής Γραμματέα για τις μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων ΥΠΕΘΑ
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 14:34

Δελτίο Τύπου Γραφείου Ειδικής Γραμματέα για τις μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων ΥΠΕΘΑ

Σε συνέχεια της έναρξης ισχύος του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ανακοινώνεται η έκδοση, από τις Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού των τριών ΓΕ, των αποφάσεων των μεταβατικών τοποθετήσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων των τριών ΓΕ (ΓΕΣ, ΓΕΝ,ΓΕΑ), καθώς επίσης και του ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά.

Οι εν λόγω τοποθετήσεις προϊσταμένων υλοποιήθηκαν από την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, το οποίο ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο της προσωρινής τοποθέτησης προϊσταμένων, από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων – νέων Οργανισμών - κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

Πιο συγκεκριμένα, για τις μεταβατικές τοποθετήσεις, εφαρμόστηκαν, κατά περίπτωση, οι εξής διατάξεις του άρθρου 18:

α. Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα και ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

β. Αν οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ ανά επίπεδο θέσης ευθύνης είναι περισσότεροι από τις οργανικές μονάδες του οικείου επιπέδου, όπως προκύπτουν ύστερα από την ισχύ των νέων οργανικών διατάξεων, τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υπάλληλοι που, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου, τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου θέση, εφόσον ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται τη μη τοποθέτηση, από τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης του επιπέδου αυτού, εκείνων που διαθέτουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό.

γ. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης του εκάστοτε επιπέδου, σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων α΄ και β΄, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπό τους όρους των νέων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το κατά περίπτωση εφαρμοστέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων (δηλαδή κατά το άρθρο 84 ΥΚ).

Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που επιτάσσει ο νόμος, ζητήθηκε, έγκαιρα, με το από 16 Φεβρουαρίου 2018 έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα ΥΠΕΘΑ, από τις Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού των τριών ΓΕ, υποβολή πινάκων υπηρετούντων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, κατόπιν επιλογής ή τοποθέτησης, καθώς και πινάκων υπηρετούντων υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Με το από 23 Ιουλίου έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, ζητήθηκε επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων. Κατόπιν των ανωτέρω και της υποβολής των αιτηθέντων στοιχείων, ακολούθησε σειρά συσκέψεων με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πολιτικού Προσωπικού των 3 ΓΕ, ούτως ώστε να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων και τις οργανικές διατάξεις του νέου π.δ., η διαδικασία τοποθέτησης των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.

Από την ακολουθηθείσα διαδικασία, προκύπτουν τα εξής:

Επανατοποθετούνται, σχεδόν στο σύνολό τους, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου (κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης) του ιδίου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του οικείου Οργανισμού, ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση. Πιο συγκεκριμένα, για τα τρία ΓΕ, ισχύουν τα εξής:

ΓΕΣ: επανατοποθετούνται δέκα (10) από τους δώδεκα (12) προϊσταμένους Διεύθυνσης και διακόσιοι ένας (201) από τους διακόσιους δεκατέσσερις (214) προϊσταμένους Τμήματος.

ΓΕΝ: επανατοποθετούνται στο σύνολό τους οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης (5) και ογδόντα οκτώ (88) από τους ενενήντα οκτώ (98) επιλεγέντες προϊσταμένους Τμήματος.

ΓΕΑ: επανατοποθετούνται στο σύνολό τους οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης (18) και εκατόν εξήντα πέντε (165) από τους εκατόν ογδόντα οκτώ (188) προϊσταμένους Τμήματος. Επισημαίνεται επίσης ότι με το πδ προβλέπεται η θέση του Υποδιοικητή της ΕΜΥ να λογίζεται επιπέδου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και η επιλογή του να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3528/2007.

Δεν επανατοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, υπάλληλοι, στις εξής περιπτώσεις: α. συνταξιοδότησης, β. λόγω λιγότερου χρόνου άσκησης καθηκόντων, γ. λόγω αλλαγής δομών και δ. λόγω μη προβλεπόμενου κλάδου, όπου ισχύει το προβάδισμα.

Στις υπόλοιπες θέσεις ευθύνης, τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 18, αφού συνεκτιμήθηκαν τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του νέου οργανισμού.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, οι εν λόγω τοποθετήσεις δε συνιστούν μεταθέσεις, αλλά έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, με περιορισμένη διάρκεια, κι έγιναν με αξιοκρατικά κριτήρια και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, όπως προτάσσει το άρθρο 18 του ν. 4492/2017, ανεξαρτήτως δηλαδή της κομματικής ή/και συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων. Άλλωστε, το άρθρο 30 του ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού Κινήματος – Συνδικαλιστικές ελευθερίες», εξαιρεί ρητά, τους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, από το προστατευτικό πεδίο της παρ. 9 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου.

Οι μεταβατικές τοποθετήσεις που έλαβαν χώρα σε συνέχεια της έκδοσης του Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου, με την τοποθέτηση σε ικανό αριθμό θέσεων ευθύνης υπαλλήλων με υψηλά τυπικά προσόντα και σημαντική εργασιακή εμπειρία. Με την πιστή εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, δίνεται η ευκαιρία σε υπαλλήλους και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση, τόσο των γνώσεων τους, όσο και της σημαντικής εμπειρίας τους. Άλλωστε, η πρόβλεψη των θέσεων ευθύνης στο εν λόγω π.δ. έγινε σε συμμόρφωση με τις επί του θέματος διατυπωθείσες παρατηρήσεις του ΣτΕ, ενώ το σχέδιο του π.δ., προ της υπογραφής του από τον κ. ΥΕΘΑ, διήλθε του σταδίου συντονισμού με το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ, οι παρατηρήσεις του οποίου ενσωματώθηκαν πλήρως.

Όπως καταδείχτηκε αναλυτικά, η υλοποίηση των μεταβατικών τοποθετήσεων, εντάσσεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, που εφαρμόστηκε στο ακέραιο, και εκπονήθηκε με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, την αξιοκρατία, την πλήρη διαφάνεια, την αποκομματικοποίηση του δημόσιου τομέα. Το όραμα της Ειδικής Γραμματέα, όπως προκύπτει από το βιογραφικό και τη μέχρι τώρα δράση της, είναι σταθερά η ένταξη του συνόλου του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στη διοικητική μεταρρύθμιση που συντελείται αυτήν την περίοδο στη χώρα μας, με τη χρήση και αξιοποίηση όλων των σχετικών εργαλείων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εν ισχύ Οργανισμός του Πολιτικού Προσωπικού.

Καταγγελίες και ανακοινώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες, από συγκεκριμένους συνδικαλιστικούς κύκλους του υπουργείου, γνωστούς για την πάγια τακτική τους να διαστρεβλώνουν τα πραγματικά περιστατικά, χρησιμοποιώντας ανακριβή και ανυπόστατα στοιχεία, με στόχο την παραπληροφόρηση των συναδέρφων τους και απώτερο σκοπό την υπονόμευση της Ειδικής Γραμματέα, καταδικάζονται ως απαράδεκτες και χαρακτηριστικές της αναξιοκρατικής – πελατειακής δημόσιας διοίκησης παρελθόντων ετών, που οι ίδιοι υπηρέτησαν και προσπαθούν αγωνιωδώς να κρατούν πάντα ζωντανή, εξυπηρετώντας κομματικές σκοπιμότητες και σε καμία περίπτωση το συμφέρον των υπαλλήλων του υπουργείου.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ούτε συμπράττει με τέτοιες οπισθοδρομικές και φαύλες δυνάμεις, που δεν είναι αποδεκτές από μεγάλο μέρος των υπαλλήλων, ούτε ανέχεται πρακτικές ισοπέδωσης αρχών και αξιών.

Καμία αντιπολιτευτική και στρεβλή ρητορική δεν μπορεί ούτε να υποβαθμίσει το γεγονός ότι, η καινούργια εποχή για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου είναι πλέον πραγματικότητα, ούτε να ανακόψει την μεταρρυθμιστική πορεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προς μια σύγχρονη και αξιοκρατική διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού του.