Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεύθυνση Συντονισμού & Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού